“มะเร็งปอดระยะสุดท้าย” อาการของมะเร็งปอดระยะสุดท้าย