ALK  rearrangement  Predictive biomarker ลดอาการมะเร็งปอด

ตรวจหายีน BRAF V600E mutation เพิ่มโอกาสรอดให้ผู้ป่วยมะเร็งปอด

การใช้ยามุ่งเป้าในผู้ป่วยมะเร็งปอด

มะเร็งปอดระยะแรก รักษาหายได้ด้วยการผ่าตัด

โรคมะเร็งปอดเป็นโรคที่คร่าชีวิตคนมากที่สุดเป็นอันดับต้นๆ

ฝุ่น PM 2.5 เสี่ยงมะเร็งปอด

อาการและปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งปอด

ALK rearrangement Predictive biomarker ที่นิยมอีกตัวของมะเร็งปอด

BRAF V600E Mutation ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งปอด เพิ่มอัตราการรอดชีวิตได้จริงหรือ

มะเร็งปอดระยะแรก รักษาหายได้ด้วยการผ่าตัด