การรักษามะเร็งตับด้วยคลื่นไมโครเวฟ (Microwave Tumor Ablation)

Microwave Ablation การจี้ทำลายก้อนมะเร็งด้วยคลื่นไมโครเวฟ

หลักการ : ทำให้เกิดความร้อนในก้อนมะเร็งโดยอุณหภูมิที่มากกว่า 90 องศาเซลเซียส ทำให้เกิดภาวะ Intracellular Protein Denaturation และ Coagulative Necrosis ทำให้ก้อนมีขนาดเล็กลง โดยจะอาศัยอัลตร้าซาวน์ในการกำหนดตำแหน่งเพื่อความแม่นยำในการรักษา การรักษาด้วยวิธีนี้จะได้ผลดีในก้อนมะเร็งที่มีขนาดน้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 เซนติเมตร และหวังผลได้ในระดับรองลงมา ในขนาดก้อนที่ไม่เกิน 5 เซนติเมตร

การักษาด้วยวิธีนี้มีประสิทธิผลที่แตกต่างกันไปตามแต่ชนิดของเนื้องอกที่ทำการรักษา เช่น ถ้าเป็นการรักษาก้อนมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma จะมีประสิทธิภาพสูงสามารถลดขนาดก้อนได้ถึงร้อยละ 90 ส่วนกรณีที่เป็นมะเร็งที่เกิดจากการแพร่กระจายมายังตับ การรักษาได้ผลร้อยละ 52 – 93 เนื่องจากมะเร็งตับชนิด Hepatocellular carcinoma จะสามารถเก็บความร้อนได้สูง ทำให้สามารถทำลายเซลล์มะเร็งได้ดีกว่า

ภาวะแทรกซ้อน : ของการรักษาด้วยคลื่นไมโครเวฟมีค่อนข้างน้อย เมื่อใช้วิธีการเจาะผ่านผิวหนัง (Percutaneous route) และ ด้วยเทคโนโลยีของ Electrode Probe ที่มีขนาดเล็กเท่ากับเข็มเบอร์ 18 G ทำให้ลดอัตราการเกิดผลข้างเคียงได้อย่างมาก

ส่วนมากเป็นอาการปวดที่บริเวณก้อนหลังทำการรักษา ใช้ยาแก้ปวด 2- 4 วันหลังการรักษาก็ทุเลา น้อยรายที่จะเกิดผิวหนังไหม้หลังการรักษากรณีที่ใช้พลังงานจำนวนมาก นอกจากนี้ก็มีบางรายที่เกิดไข้หลังการรักษา 3 – 5 วัน สามารถบรรเทาอาการได้ด้วยยาลดไข้ธรรมดา