🧬ยีน BRCA คือไรอะ? เรื่องนี้สำคัญ สิ่งที่ผู้หญิงทุกคนควรตรวจ🙋‍♀️

👉👉ยีน BRCA เป็นยีนหรือพันธุกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับการเกิดมะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งต่อมลูกหมาก การตรวจยีนพันธุกรรมมะเร็งมีประโยชน์ทั้งต่อตนเอง และต่อญาติสนิทด้วย เช่น หากพบความผิดปกติอาจจำเป็นต้องตัดเต้านมข้างตรงข้ามที่ยังปกติอยู่ ตัดรังไข่ทั้ง 2 ข้างของตนที่ยังปกติอยู่ ญาติของผู้ป่วยคนดังกล่าวก็จำเป็นต้องตรวจยีนด้วย เพื่อป้องกันมะเร็งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของตนเอง

ประวัติความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งจากพันธุกรรม ❓
1. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 45 ปี
2. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 50 ปี และเป็นมะเร็งเต้านมอีกข้างหนึ่ง
3. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งเต้านมชนิด Triple Negative ที่ได้รับการวินิจฉัยเมื่ออายุน้อยกว่า 60 ปี
4. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งสองชนิดขึ้นไป
5. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งรังไข่
6. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งเต้านมชาย
7. ประวัติส่วนตัวเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมและญาติอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งเต้านมที่ได้รับการวินิจฉัยก่อนอายุ 50 ปี หรือญาติสองคนขึ้นไปที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมในทุกช่วงอายุ หรือญาติหนึ่งคนหรือมากกว่านั้นที่เป็นมะเร็งรังไข่ หรือญาติอย่างน้อยหนึ่งคนที่เป็นมะเร็งเต้านมในผู้ชาย หรือญาติที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งตับอ่อน
8. ประวัติส่วนตัวของมะเร็งต่อมลูกหมากหรือมะเร็งตับอ่อน และมีญาติสองขึ้นไปที่เป็นมะเร็งที่เกี่ยวกับข้องกับ BRCA
9. ประวัติมะเร็งเต้านมตั้งแต่อายุยังน้อยในญาติทางสายเลือดตั้งแต่สองคนขึ้นไป เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง หรือลูกของคุณ
10. ญาติที่รู้จักมีการกลายพันธุ์ของ BRCA 1 หรือ BRCA 2 (ยีน BRCA 1 หรือ BRCA 2 เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งเต้านมและมะเร็งรังไข่ของผู้หญิงได้มาก)

มะเร็งเต้านม :: ในประชากรผู้หญิงทั่วไปมีโอกาสเป็นมะเร็งเต้านมประมาณ 13% ในช่วงชีวิตของเขา

ผู้หญิงที่มียีน BRCA 1 :: โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงชีวิตจะเพิ่มเป็น 55% – 72%
ผู้หญิงที่มียีน BRCA 2 :: โอกาสเป็นมะเร็งเต้านมในช่วงชีวิตจะเพิ่มเป็น 45% – 69%

ผู้หญิงที่เป็นมะเร็งเต้านมโดยทั่วไปผู้ที่มีสายพันธุ์ BRCA1 หรือ BRCA2 ที่จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเป็นมะเร็งที่เต้านมข้างตรงข้ามเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาตั้งแต่เป็นมะเร็งเต้านมครั้งแรกถึง 20% – 30% เมื่อติดตามผล 10 ปี และเพิ่มเป็น 40% – 50% ใน 20 ปี จึงมีคำแนะนำให้ตัดเต้านมข้างตรงข้ามที่ยังไม่เป็นมะเร็ง

มะเร็งรังไข่ :: ในประชากรผู้หญิงทั่วไปมีโอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ประมาณ 1.2% ในช่วงชีวิตของพวกเขา

ผู้หญิงที่มียีน BRCA 1 :: โอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ในช่วงชีวิตจะเพิ่มเป็น 39% – 44%
ผู้หญิงที่มียีน BRCA 2 :: โอกาสเป็นมะเร็งรังไข่ในช่วงชีวิตจะเพิ่มเป็น 11% – 17%

การตรวจพันธุกรรมโรคมะเร็งสามารถทำได้หลายวิธี ได้แก่ การตัดเนื้อเยื่อ การตรวจจากเลือด น้ำลาย หรือจากกระพุ้งแก้ม ซึ่งแพทย์จะส่งตัวอย่างที่ได้ไปตรวจยังห้องปฏิบัติการด้านการตรวจยีนโดยเฉพาะต่อไป โดยจะใช้เวลาประมาณ 1 เดือนจึงจะทราบผล