AHCC สำหรับ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Active hexose correlated compound เป็นกลุ่มอาหารเสริมเพื่อสุขภาพ สกัดจากเห็ดสายพันธุ์ Basidiomycete เช่นเห็ดชิตาเกะเป็นต้น

โดยอ้างว่ามีผลต่อการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันร่างกาย

อาหารเสริม AHCC ได้รับการทดสอบทั้งในสัตว์และมนุษย์อย่างต่อเนื่อง ในด้านผลทางแอนติ้อ๊อกซิแดนท์ และการสร้างเสริมภูมิต้านทานของร่างกาย “ซึ่งพบว่าการศึกษาในมนุษย์ มุ่งเน้นในแง่การลดผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบำบัด”

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ผลการทดลองในสัตว์

ในการทดลองกับสัตว์ประเภทหนู มุ่งประเด็นไปที่ AHCC มีผลการการลดอุบัติการณ์ การดำเนินโรคมะเร็ง และผลข้างเคียงต่อการให้ยาเคมีบำบัดอย่างไร

ยกตัวอย่าง มีการทดลองให้ AHCC ในหนูที่ได้เพาะเนื้อเยื่อมะเร็งผิวหนัง (melanoma) และมะเร็งต่อมน้ำเหลือง (Lymphoma) ซึ่งพบว่ามีผลให้การเติบโตของเซลล์มะเร็งในร่างกายสัตว์ทดลองช้าลงกว่า นอกจากนั้นยังพบว่าสัตว์ทดลองที่ได้รับการฝังเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเฉียบพลัน (Acute myeloid leukemia) ที่ได้รับ AHCC จะมีชีวิตที่ยืนยาวกว่าหนูที่ไม่ได้รับ AHCC

ในแง่เสริมฤทธิ์ยาเคมีบำบัด มีหลายการศึกษาที่พบว่า AHCC ช่วยเสริมฤทธิ์ยาเคมีบำบัด cisplatin ในหนูทดลอง ช่วยให้ก้อนมะเร็งเล็กลงมากกว่าหนูที่ไม่ได้ AHCC

สำหรับมะเร็งเต้านมพบว่า AHCC ไม่มีผลต่อการออกฤทธิ์ของยา Tamoxifen หรือ Letrozole ในหนูทดลอง แต่กลับมีผลเพิ่มความอยากอาหาร ช่วยการทำงานของไตให้ดีขึ้น และลดการกดไขกระดูกได้ รวมทั้งลดผลแทรกซ้อนทางตับของยา 5-FU

ผลการทดลองในมนุษย์ ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

จากการศึกษาผลข้างเคียงของ AHCC ในอาสาสมัครที่ร่างกายแข็งแรง พบว่าแม้จะได้รับ AHCC ในขนาดสูงติดต่อเป็นเวลา 14 วัน ไม่พบผลข้างเคียงใดๆในภายนอก รวมทั้งไม่พบความผิดปกติของเลือดจากการตรวจทางห้องปฏิบัติการแต่อย่างไร

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในการศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งรังไข่ 28 ราย ที่สุ่มได้รับ AHCC 3 กรัมต่อวันกับยาหลอก (placebo) พบว่าผู้ที่ได้รับ AHCC จะพบว่ามีค่า เซลล์ชนิด CD-8 positive T cells มีค่าสูงขึ้นในช่วงได้รับยาเคมีชุดที่ 6 แต่ไม่มีความแตกต่างของระดับ CD-4 positive T cells และ CD-8 positive T cells ในช่วงแรกของการได้รับยาเคมีบำบัด

ถึงแม้ว่าการศึกษาของ AHCC จะมุ่งเน้นไปในด้านการลดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัดก็ตาม พบว่ามี 2 การศึกษาที่วิเคราะห์ผลของ AHCC กับมะเร็งตับ กล่าวคือ มีการศึกษาาผู้ปวยมะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma: HCC) จำนวน 269 ราย ที่ได้รับการผ่าตัดตับนำส่วนมะเร็งออกแล้ว พบว่าผู้ที่ได้รับ AHCC หลังผ่าตัด จะมีอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งตับกลับซ้ำช้ากว่า (Hazard ratio [HR], 0.64, 94% Cl, 0.43-0.95, P = 0.028) และเพิ่มระยะเวลารอดชีวิตได้ (OS; HR, 0.42; 95% Cl, 0.25-0.70, p = 0.0009) เปรียบเทียบกับผู้ที่ไม่ได้รับ AHCC

นอกจากนั้นพบว่าทีการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งตับระยะแพร่กระจาย ที่ไม่สามารถเข้ารับการผ่าตัดหรือ การให้ยาเคมีบำบัดทางหลอดเลือดแบบ Chemoembolization ได้ การได้รับ AHCC จะยืดค่าเฉลี่ยอายุจาก 1.5 เดือน เป็น 3.5 เดือน

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ในด้านผลการลดผลข้างเคียงของการให้ยาเคมีบำบัด ในการศึกษาผู้ป่วยมะเร็งเต้านม 41 ราย ได้ยาเคมีกลุ่ม Antracyclined และ taxanes พบว่า AHCC จะลดระยะเวลาการเกิดช่วงเม็ดเลือดขาวต่ำจากยาเคมีบำบัด (odds ratio [OR], 0.3; 95% Cl, 0.5-0.8; P = 0.16 ) และลดความต้องการยาฉีดกระตุ้นเม็ดเลือดขาว (G-CSF) (P = 0.008)

การศึกษาในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อน ที่ได้รับยาเคมีบำบัดชนด gemcitabine รวมกับ AHCC 2 กรัมต่อวัน เป็นเวลา 2 เดือน พบว่าสามารถลดผลข้างเคียงของยาเคมีบำบัด เกรด 3 อย่างมีนัยะสำคัญ (17% vs 53%, p = 0.005) และลดผลข้างเคียงด้านการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปได้ (17% vs 56%, P = 0.0007) เมื่อกับผู้ที่ไม่ได้รับ AHCC

กล่าวโดยสรุป

ในการศึกษาในสัตว์ทดลอง AHCC อาจมีผลต่อต้านมะเร็งและเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ และจากการศึกษาในมนุษย์ บ่งชี้ว่าผู้รับประทานสามารถทนผลข้างเคียงของ AHCC ได้ และอาจลดผลข้างเคียงของการได้รับยาเคมีบำบัด

มี 2 การศึกษาที่อาจชี้ว่า AHCC อาจช่วยให้ผลการรักษาผู้ปวยมะเร็งตับให้ดียิ่งขึ้น แต่อย่างไรควรมีการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อยืนยันข้อมูลนี้

ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

#AHCC #A.H.C.C. #อาหารเสริมโรคมะเร็ง #โรคมะเร็ง #ยาเคมีบำบัด #อาหารเสริมลดผลข้างเคียงยาเคมีบำบัด #มะเร็งตับ #มะเร็งตับอ่อน #มะเร็งรังไข่ #ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์9 #จุฬารัตน์9

ที่มา https://www.cancertherapyadvisor.com/fact-sheets/cancer-ahcc-fact-sheet/article/749904/2/

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000