การดูแลในช่วงไม่กี่ชั่วโมงหรือระยะสุดท้ายก่อนเสียชีวิตของผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมาก ทั้งต่อผู้ป่วยเองและครอบครัว การดูแลรักษาจะต้องครอบคลุมทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ รวมถึงศาสนาและความเชื่อของผู้ป่วยและครอบครัว การดูแลระยะนี้จะเน้นให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายมากที่สุด ไม่ทำหัตถการที่ทำให้ผู้ป่วยทรมาน ครอบครัวจึงมีความสำคัญมากที่จะช่วยให้ผู้ป่วยมีความสุขสบายก่อนที่จะเสียชีวิต

 

อาการแสดงของผู้ป่วย มะเร็งระยะสุดท้าย ที่ใกล้เสียชีวิต ( Signs of impending death )

1.เหนื่อยและอ่อนเพลียตลอดวลา

2.หายใจเหนื่อยหอบมากขึ้น หรือหยุดหายใจเป็นจังหวะ( Cheyne-Stokes breathing ) เป็นอาการหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดในผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคอง พบได้ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยมะเร็งที่ใกล้เสียชีวิต เกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น จากตัวโรคที่ปอด ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท ความผิดปกติทางจิตใจ หรือผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิต โดยจะต้องรักษาภาวะที่สามารถแก้ไขได้ ให้ข้อมูลกับญาติถึงอาการ การพยากรณ์โรค และแนวทางการรักษา

3.ไม่สามารถรับประทานอาหารหรือยาได้ มีภาวะกลืนลำบาก

4.ซึม สับสน มีอาการหลอน การรับรู้และสติสัมปชัญญะลดลง อาการสับสนเป็นอาการที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยระยะสุดท้ายประมาณร้อยละ 20 – 40  แต่ในช่วงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตอาจพบได้ถึงร้อยละ 88 โดยผู้ป่วยจะมีอาการกระสับกระส่าย ความรู้สึกตัวเปลี่ยนแปลง อาจมีอาการหลอนซึงสาเหตุเกิดได้จากหลายอย่าง เช่น ยากลุ่ม opioid, การขาดน้ำ, มะเร็งที่แพร่กระจายไปสมอง, เกลือแร่ผิดปกติ, ติดเชื้อ เป็นต้น

5.นอนติดเตียง หลับนานหรือหลับทั้งวัน

6.ควบคุมการอุจจาระ ปัสสาวะไม่ได้ ปัสสาวะออกน้อยลง

7.ตัวเย็น มีจ้ำเลือดตามฝ่ามือ ผ่าเท้า แขนขา

8.ชีพจรเบาเร็ว ความดันโลหิตลดลง

9.มีสารคัดหลั่งในทางเดินหายใจค่อนข้างมาก(death rattle)สามารถเกิดขึ้นได้และอาจจะมีไปตลอดแต่ผู้ป่วยจะยังสามารถหายใจได้อยู่

10.ความปวดเป็นอาการที่ทำให้ทุกข์ทรมานอย่างมาก โดยเฉพาะในผู้ป่วยมะเร็งระยะลุกลามซึ่งการประเมินในผู้ป่วยที่การรับรู้เปลี่ยนไป เช่นสภาวะสับสนพบมากในผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้าย การประเมินได้ค่อนข้างยาก อาจประเมินจากอาการแสดงที่เป็นสิ่งบ่งบอกถึงความปวด เช่นอัตราหายใจที่เร็วขึ้น อัตราชีพจรที่เร็วขึ้น หรือดูจากที่แสดงถึงความไม่สุขสบาย เช่น การนิ่วหน้า ร้องคราง ดังนั้นการตรวจร่างกายทุกระบบ รวมถึงระบบประสาทจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการวินิจฉัยความปวด

 

ศูนย์มะเร็งตรงเป้า – โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

บริษัท คอนวีเนียนซ์ ฮอสพิทอล จำกัด
Convenience Hospital Co., Ltd.
90/5 หมู่ 13 ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 093-328-5561
หรือ : 02-115-2111 ต่อ 1169, 1170
แผนที่ : Google / รูปแผนที่ / เส้นทางเดินทาง
Facebook : HIFUCHULARAT
Line : hifu9000
เว็บไซต์ : รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต
ไทย | ဗမာစာ