Survival Rates for Gastrointestinal Stromal Tumors

 

อัตราการรอดชีวิตช่วยให้คุณทราบได้ว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยมะเร็งประเภทและระยะเดียวกันที่ยังมีชีวิตอยู่ในช่วงระยะเวลา 5 ปี หลังจากได้รับการวินิจฉัย  เราไม่สามารถบอกคุณได้ว่าคุณจะมีชีวิตอยู่ได้นานแค่ไหน แต่อาจช่วยให้คุณเข้าใจดีขึ้นว่าการรักษาของคุณจะประสบผลสำเร็จเพียงใด

 

What is a 5-year relative survival rate? การรอดชีวิตสัมพัทธ์ที่  5 ปีเป็นเท่าใด?

อัตราการรอดชีวิตสัมพัทธ์จะเปรียบเทียบผู้ที่มีเนื้องอกในทางเดินอาหารชนิดและระยะเดียวกัน (GIST) กับผู้คนในประชากรโดยรวม ตัวอย่างเช่น หากอัตราการรอดชีวิตสัมพัทธ์ 5 ปีสำหรับ GIST ระยะหนึ่งคือ 90% หมายความว่าโดยเฉลี่ยแล้ว คนที่เป็นมะเร็งนั้นมีแนวโน้มจะมีชีวิตอยู่ได้เท่ากับคนที่ไม่มีมะเร็งนั้นประมาณ 90% เป็นเวลาอย่างน้อย 5 ปีหลังจากได้รับการวินิจฉัย

Where do these numbers come from?  ตัวเลขเหล่านี้มาจากไหน?

American Cancer Society อาศัยข้อมูลจากฐานข้อมูล Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) ที่ดูแลโดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) เพื่อจัดทำสถิติการรอดชีวิตของมะเร็งประเภทต่างๆ ฐานข้อมูล SEER ติดตามอัตราการรอดชีวิตของ GIST ในสหรัฐอเมริกาในช่วง 5 ปี โดยพิจารณาจากระยะการแพร่กระจายของมะเร็ง อย่างไรก็ตาม ฐานข้อมูล SEER ไม่ได้จัดกลุ่มมะเร็งตามระยะ AJCC TNM (ระยะที่ 1, ระยะที่ 2, ระยะที่ 3 เป็นต้น) แต่จะจัดกลุ่มมะเร็งเป็นระยะเฉพาะที่ ภูมิภาค และระยะไกล:     เฉพาะที่  คือ มะเร็งจำกัดอยู่ที่อวัยวะที่มันเริ่มต้น (เช่น ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร หรือกระเพาะอาหาร)    ในระดับภูมิภาค  คือ มะเร็งแพร่กระจายไปยังโครงสร้างใกล้เคียงหรือแพร่กระจายไปยังต่อมน้ำเหลืองในบริเวณใกล้เคียง    ห่างไกล คือ มะเร็งแพร่กระจายไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายที่ห่างไกล เช่น ตับ

5-year relative survival rates for GIST (อัตราการรอดชีวิตสัมพัทธ์ 5 ปีสำหรับ GIST)

ตัวเลขเหล่านี้อิงตามผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี GIST [ลำไส้เล็ก หลอดอาหาร ลำไส้ใหญ่ ไส้ตรง เยื่อบุช่องท้อง กระเพาะอาหาร  ระหว่างปี 2012 ถึง 2018

.SEER* Stage5-Year Relative Survival Rate
Localized95%
Regional84%
Distant52%
All SEER stages combined85%

*SEER= Surveillance, Epidemiology, and End Results

  • ตัวเลขเหล่านี้จะใช้กับระยะของมะเร็งเมื่อมีการวินิจฉัยครั้งแรกเท่านั้น โดยจะไม่ใช้ในภายหลังหากมะเร็งเติบโต แพร่กระจาย หรือกลับมาเป็นซ้ำหลังการรักษา
  • ตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงทุกสิ่ง อัตราการรอดชีวิตจะถูกจัดกลุ่มตามระยะการแพร่กระจายของมะเร็ง แต่ปัจจัยอื่นๆ เช่น อายุและสุขภาพโดยรวมของคุณ มะเร็งสามารถผ่าตัดออกได้หรือไม่ และมะเร็งตอบสนองต่อการรักษาได้ดีเพียงใด ก็อาจส่งผลต่อทัศนคติของคุณได้
  • ขณะนี้ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามี GIST อาจมีแนวโน้มที่ดีกว่าตัวเลขเหล่านี้ การรักษาได้รับการปรับปรุงเมื่อเวลาผ่านไป และตัวเลขเหล่านี้อิงจากผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างน้อยห้าปีก่อนหน้านี้