พญ. สุภัคศกาญจน์ ยุวนสมิต

สาขา: รังสีวิทยาทั่วไป

ปริญญาบัตร

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551

วุฒิบัตร

  • สาขารังสีวิทยาทั่วไป (General Radiology) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558

ประกาศนียบัตร

  • Medical Radiation Physics and Radiobiology, 2556
  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (Higher Graduate Diploma in Clinical Medical Sciences), 2556

การฝึกอบรม

  • Vocational Training on HIFUNIT9000 Ablation System, 2559

สมาชิกทางการแพทย์

  • สมาชิกแพทยสภา
  • สมาชิกราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันพุธ07:00 – 17:00 น.
วันพฤหัสบดี07:00 – 20:00 น.
วันศุกร์07:00 – 20:00 น.
วันเสาร์08:00 – 17:00 น.
วันอาทิตย์08:00 – 17:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111