พญ. ชญาดา ชนะศรีโยธิน

สาขา: โสต ศอ นาสิก

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ: ด้านเสริมความงามและสรีระใบหน้า หู ตา คอ จมูกโดยตรง