บริการรักษาของ ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

การรักษาด้วยยามุ่งเป้ามะเร็ง (Targeted Gene Therapy)