นพ. เถลิงเกียรติ แจ่มอุลิตรัตน์

สาขา: รังสีร่วมรักษา