นพ. นิลพันธุ์ นิลสุ

สาขา: ศัลยศาสตร์

ประวัติ/การศึกษา

  • ศัลยแพทย์ทั่วไป ศัลยศาสตร์ 2538 โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต

วันเวลาหมายเหตุ
วันอังคาร17:00 – 20:00 น.
วันเสาร์07:00 – 22:00 น.
วันอาทิตย์08:00 – 17:00 น.
* ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรสอบถามข้อมูลหรือนัดหมายแพทย์ เพื่อความสะดวกในการรับบริการ

สอบถามข้อมูลได้ที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต โทร. 02-115-2111