ในวันที่ 24 กันยายน 2562

กลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์ได้จัดงานในโอกาสพิเศษ

” งานฉลองรางวัลอันทรงเกียรติ Thailand’s Top Corporate Brand 2019 หมวดธุรกิจการแพทย์ “

_MG_4334 _MG_4252

_MG_4387 _MG_4223

จากหลักสูตรปริญญาโทด้านแบรนด์และการตลาด (MBM)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ณ โรงแรมอโนมาแกรนด์

20190927_190927_0002 20190927_190927_0001

ในงาน นพ.กำพล พลัสสินทร์ กรรมการผู้จัดการกลุ่มโรงพยาบาลจุฬารัตน์

ได้กล่าวถึงกลยุทธการบริหาร และวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่ความสำเร็จ

จนได้รับรางวัลนี้

_MG_4078

โดยมีศ.ดร.กุณฑลี รื่นรมย์ ,

ดร.เอกก์ ภทรธนกุล

และคณะผู้บริหารให้เกียรติเข้าร่วมงานและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก

_MG_4163 _MG_4165

_MG_4119 _MG_4072

20190927_190927_0003 20190927_190927_0005

20190927_190927_0007 20190927_190927_0008