การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ เพื่อการคัดกรองมะเร็งปอด (Low-Dose Computed Tomography : LDCT)

คือ การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์บริเวณปอด ที่ใช้ปริมาณรังสีน้อย ใช้วิธีการถ่ายภาพสามมิติที่ให้ความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ธรรมดา การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบนี้ใช้ปริมาณรังสีต่ำ ข้อดีของการตรวจวิธีนี้คือ

 • ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่า สามารถตรวจหาก้อนมะเร็งได้อย่างชัดเจนแม้ก้อนมะเร็งยังมีขนาดเล็กหรือถูกบดบังโดยอวัยวะอื่น นับว่าเป็นวิธีที่มีความไวและความละเอียดมากกว่าการตรวจเอกซเรย์ปอดธรรมดาที่ใช้ในการตรวจสุขภาพประจำปี ซึ่งสามารถตรวจพบได้เฉพาะกรณีที่ก้อนมะเร็งมีขนาดใหญ่และไม่ถูกบดบังโดยหัวใจ กระดูก หรือตามซอกมุมต่างๆ ในปอดเท่านั้น
 • สามารถตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้น ช่วยให้สามารถรักษาได้ทันท่วงทีก่อนที่มะเร็งจะกระจายไปยังส่วนอื่นๆ ในร่างกาย
 • ป้องกันอันตรายที่จะได้รับจากรังสี เนื่องจากเป็นการตรวจที่ใช้ปริมาณรังสีต่ำ

ใครที่สมควรเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยวิธี LDCT

ได้แก่ ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดมะเร็งปอด หรือ สงสัยว่าจะเป็นมะเร็งปอด คือ

 • ผู้ที่สูบบุหรี่หรือมีประวัติสูบบุหรี่ที่อายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป
 • ผู้ที่มีบุคคลในครอบครัวสูบบุหรี่หรืออยู่ใกล้ชิดกับคนสูบบุหรี่
 • ผู้ที่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ต้องรับมลภาวะและสารพิษต่างๆ ติดต่อกันเป็นเวลานาน
  • โดยเฉพาะสารจำพวกใยหิน (asbestos)
  • ก๊าซกัมมันตรังสี (radon)
  • ควันพิษจากรถยนต์และโรงงานอุตสาหกรรม
 • ผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวทางสายเลือดเป็นโรคมะเร็งปอด
 • ผู้ที่มีอาการไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ